• Company Profile

     บริษัท เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (PIP,พีไอพี) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 ซึ่งมีปณิธานที่มุ่งมั่น และปรารถนาที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่ผู้บริโภค ด้วยเวชภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพระดับสากล ในส่วนของโรงงานซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 10,000 ตร.ม.สร้างแล้วเสร็จในปี 2552 และได้รับการรับรอง
  +Read More
 • Quality Assurance

  บริษัท ฯ ดำเนินการผลิตโดยให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของสายงานการผลิต ตั้งแต่สถานที่ผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์ วัตถุดิบ การเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
  +Read More
 • 1
 • 2

R&D Research and Development

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนา โดยได้จัดตั้งแผนก R&D ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์

 • ศึกษา และตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของวัตถุดิบ เช่น ความสามารถในการดูดความชื้น ค่าการละลาย ขนาดอนุภาคและการจัดเรียงตัวของโมเลกุล
 • พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
 • ศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์
 • คัดเลือกลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ